Huang Guohong 黄国鸿 – Chinese GongBi Detail Painting

Huang Guohong (黄国鸿), GongBi painter from Shexian, Huizhou, near Huangshan (Yellow Mountain) in Anhui tells us about Chinese GongBi detail Painting.